پوشش سراسری ارتباطات ایران

98درصد از جمعیت 80میلیون نفری کشور به اینترنت پهن باند دسترسی دارند و ضریب نفوذ تلفن همراه از مرز 149درصد عبور کرده است. این آمار، گستردگی و پوشش سراسری ارتباطات در سراسر ایران را نوید می دهد.

پوشش گسترده سرویس ها

اینترنت همراه

تست کیفیت و دسترسی اینترنت همراه
در سراسر کشور

اطلاعات بیشتر
اینترنت پرسرعت
(ADSL)

تست کیفیت و دسترسی اینترنت پرسرعت
در سراسر کشور

اطلاعات بیشتر
اینترنت بی سیم
(TD-LTE)

تست کیفیت و دسترسی اینترنت بی سیم
در سراسر کشور

اطلاعات بیشتر

برای استفاده های مختلف

کاربران تجاری
بازی
تماس اینترنتی
دانلود حجیم
وبگردی

جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی

به منظور ارائه خدمات مطلوبتر، تمامی اطلاعات مربوط به کیفیت شبکه اپراتورهای ثابت و سیار، در این سامانه بصورت مداوم پایش می شود.